Ders Programı

Dört yıllık lisans programının amacı Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimiyle birlikte uygulama deneyimine sahip,  İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konularda alan bilgisiyle ve terminolojilerle tanışık yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Lisans programının dördüncü yılında öğrenciler yazılı ya da sözlü çeviri alanında uzmanlaşırlar. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşma, öğrencilerin üçüncü yılın sonuna kadar aldıkları sözlü çeviri derslerinde ve aynı yıl sonunda girdikleri sınavda gösterdikleri başarıya bağlıdır.

Bütün öğrencilerin ikinci ve/veya üçüncü yabancı dil olarak Fransızca/Almanca/Japonca/İspanyolca derslerinde toplam 24 krediyi tamamlamaları zorunludur.

Öğrenciler, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi  / BUIS (ÖBİKAS yeni sürüm) sitesinde sunulan Ders Listesi Planlama aracını ya da bu şablonu kullanarak ders programındaki durumlarını takip edebilirler, ancak bu araçlardaki bilgilerin bağlayıcı olmadığı unutulmamalıdır. Öğrenciler, ders programındaki tüm gereklilikler için Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programları Kataloğundaki resmî programın son hâlini referans alarak ilgili gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Birinci Dönem
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HIST 105 / HUM 101 Modern Dünyanın Oluşumu I / Kültürel Karşılaşmalar I
A comparative inquiry into the origins, development and interaction of world civilizations. Exploration of the ancient, classical, Byzantine, medieval, Islamic and early Renaissance past of the Mediterranean region and the Near East; the impact of the early Turkic peoples in Central Asia and the Islamic World; the diverse cultures of South East Asia, China and Japan. Weekly discussion sessions and the study of audio-visual materials required.
3 4 5 6
SOC/ PSY/PHİL 101 İnsani Bilimler Seçmelisi 3 3 4 8
TR 109 Çeviri ve Çeviribilim'e Giriş I
Başlangıç düzeyinde çeviri kuram ve uygulamaları. Metin türleri ve bu türlerle ilgili çeviri teknikleri. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.
3 3 6 6
TR 111 Çevirmenler İçin Etkili Konuşma ve Yazma
Farklı söylem ve metin türlerinde kullanılan sözlü anlatım araç ve biçemleriyle tanışma. Yazılı çeviri, sözlü çeviri ve akademik çalışmalarda kullanılan dil becerilerinin uygulamalar ve ödev ile geliştirilmesi. Yazılı ve sözlü iletişimde İngilizcenin doğru kullanımı. Yazı sürecinde dil bilgisi, sözcük seçimi ve biçem ile ilgili sorunların tartışılması. Telaffuz ve ses kullanımının yanı sıra, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, dinleyici analizi, beden dilinin önemi gibi sözlü anlatıma ilişkin diğer konular.
4 4 7 7
16
17
27
32
İkinci Dönem
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HIST 106 / HUM 102 Modern Dünyanın Oluşumu II / Kültürel Karşılaşmalar II
A comparative exploration of the political, social and economic worlds of the three major Islamic empires of the early modern age; the Renaissance and the Reformation; the making of the absolutist states of Europe; science and commerce; the English Revolution and the Enlightenment; the American, French and Russian Revolutions of the modern age; the Industrial Revolution; nationalism and imperialism; World Wars I and II; the decline and transformation of China, Japan, India, the Ottoman world, Iran and Egypt in the modern age. Weekly discussion sessions and the study of audio- visual materials required.
3 4 5 6
LING 101 Dile ve Dilbilime Giriş I
An introductory course to the study of language focusing on the properties of natural languages and aiming to familiarize the student with linguistic terminology and the concepts underlying these terms.
3 3 7 7
TR 106 Çeviribilimde Akademik Makale Yazımı
Çeviribilim alanında kısa akademik makale yazımının ana aşamaları. Çeviribilimde araştırma alanları. Makale için konu belirleme ve belirlenen konuya uygun bir yaklaşım geliştirme. Kütüphane araştırması, internette araştırma ve alan araştırması. Kaynakların değerlendirilmesi, kullanılması ve belgelenmesi. Makalenin yapısının oluşturulması. Akademik İngilizcenin kuralları ve sorunları. Makale formatının düzenlenmesi.
3 3 5 5
TR 108 Çevirmenler için Türkçe
Geleceğin çevirmenlerinin gereksinimleri doğrultusunda Türkçenin düzgün ve ustaca kullanımı. Kompozisyon alıştırmaları ve dil içi çeviri yapılarak Türkçe metinlerin yeniden yazımı. Türkçede yaygın dil yanlışlarının düzeltilmesi. İngilizce gazete makalelerinin Türkçe özetlenmesi. Türkçede yeni türetilen kültürel ve bilimsel terim ve kavramların tanıtımı. Sunumlar ve dönem ödevi.
3 3 4 4
TR 110 Çeviri ve Çeviribilime Giriş II
Çeviri kuramı ve uygulamaları. Eş değerlik sorunsalı ve çeviri stratejileri. Çeviri tarihine giriş. Yoğun çeviri uygulamaları, sunumlar ve yazılı ödevler.
3 3 6 6
18
19
32
33
Üçüncü Dönem
Kredi AKTS
-- -- Bilim Seçmelisi
***Science Elective: Subject to departmental approval, to be taken as a science elective.
3 3 6 6
ENGL 105 Edebi Metinlere Giriş I
Edebiyat biçimlerine ve metinlerin edebi ve üslup özelliklerine göre analizine giriş. Üç ana edebiyat türünün (şiir, öykü ve tiyatro) başlıca örneklerinin ve öğrencilere bu metinleri daha bütünsel bir şekilde anlayıp değerlendirme yetilerini kazandırmak amacıyla çeşitli eleştiri ilkeleri ve yorum araçlarının çalışılması.
3 3 6 6
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi
İngilizce haricinde tek bir yabancı dilin 24 kredisidir. Dilin seçimi Bölümün onayına tabidir.
3 3 5 5
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
TR 203 Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri
Çevirmenler ve dil uzmanları için bilişim teknolojilerine giriş. Başlıca dil teknolojilerinin ve bunların tarihî gelişimlerinin incelenmesi. Yaygın olarak kullanılan yazılım uygulamalarının, özellikle kelime işlemcileri ve çeviri yazılımlarının kullanılması. Mevcut teknolojilerin yarar, kullanım ve yetersizliklerinin tartışılması. Etik sorunlar. Bu alandaki araştırmaların değerlendirilmesi.
3 3 4 4
TR 215 Teknik Çeviri
Bilim, teknoloji, hukuk ve tıp alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Temel terminoloji çalışması. Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Alıştırmalar ve yazılı ödevler.
3 3 4 4
18
18
30
30
Dördüncü Dönem
Kredi AKTS
-- -- *Bilim Seçmelisi
***Science Elective: Subject to departmental approval, to be taken as a science elective.
3 3 6 6
ENGL 106 Edebi Metinlere Giriş II
Edebi metinlerin tür ve biçem özelliklerine göre analizine giriş. Ana edebiyat türlerinden biri olan roman türünün başlıca örneklerinin ve öğrencilere bu metinleri daha bütünsel bir şekilde anlayıp değerlendirme yetilerini kazandırmak amacıyla çeşitli eleştiri öğretileri ve yorum araçlarının çalışması.
3 3 6 6
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HSS -- İnsani Bilimler Seçmelisi
**** HSS Elective: Subject to departmental approval, to be taken as a complementary elective.
3 3 5 5
INT 202 Sözlü Çeviriye Giriş
Sözlü çevirinin başlıca türlerine ve uygulama alanlarına giriş. Sözlü çeviride temel beceri ve tekniklerin kazanılmasında ilk adımlar. Türkçe-İngilizce dilleri arasında yazılı metinlerin sözlü çevirisi. İkili görüşme çevirisi. Gerçek konferans metinleri ile yapılacak çalışmalar. Sözlü çeviri için gerekli araştırma araçları ile tanışma. Farklı alanlara ilişkin terminoloji çalışmaları. Laboratuvar.
3 3 5 5
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
18
18
32
32
Beşinci Dönem
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
A general survey of Turkish history from about the mid-19th century until World War II with a particular focus on the early Republican era. A comparative and analytical account of Westernization and Ottoman reform attempts, the struggle for constitution, the economic and social transformations, diplomacy and foreign policy, World War I, the rise of Turkish nationalism, the National Struggle, Kemalist social, economic and cultural reforms in the 1920s and 1930s with special emphasis on the Kemalist principles.
2 2 3 3
INT 301 Ardıl Çeviriye Giriş
Ardıl çeviriye giriş. Kuramsal yaklaşımlar. Tutulan notları genişleterek çevirmenin konuşmayı sözlü olarak aktarması. İngilizce ve Türkçe anlama, not alma, bellek güçlendirme becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleriyle farklı alanlarda sözcük dağarcığının oluşturulması. Laboratuvar.
3 3 5 5
POLS 101 Politika Bilimlerine Giriş
Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntem bilimi ve terimleri. Yönetim ve idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet idaresinde yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler.
3 3 6 6
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
TR 301 Çeviri Kuramları
Çeviri kuramları ve çeviribilimde çağdaş yaklaşımlar. Kültür paradigmasına özgü yaklaşımlar.Çeviride bağlam, durum ve güç ilişkileri.
3 3 6 6
17
17
30
30
Altıncı Dönem
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HSS -- İnsani Bilimler Seçmelisi
**** HSS Elective: Subject to departmental approval, to be taken as a complementary elective.
3 3 5 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
A general survey of Turkish history from the beginning of World War II until the present. A comparative and analytical account of party-politics, social movements and mobilizations; different interpretations of Kemalism, the problems of urbanization, industrialization, and immigration; cultural and ideological changes, Turkey's foreign policy and an overall assessment of Turkey's standing in light of national and international developments.
2 2 3 3
TR 314 Edebiyat Çevirisi
Çevrilecek metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımlarla metin çözümlemeleri, bunu izleyen çeviri alıştırmaları ve eleştirileri. Farklı yazınsal türler, söz sanatları ve biçemsel ögelerle ilgili uygulamalar. Alıştırma, sunum ve yazılı ödevler.
3 3 5 5
TR 316 Çeviri Eleştirisi
Yayımlanmış çevirilerin eleştirel incelemesi; hata tespiti ve kuralcılık yerine kuramsal okumalara dayanan bilincin geliştirilmesi.
3 3 5 5
TR 318 Seminer
Çevirinin uygulama ve araştırma alanlarına giriş.
1 1 3 3
TR/INT -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
18
18
31
31
Yedinci Dönem
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HSS -- İnsani Bilimler Seçmelisi 3 3 5 5
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
TR 401 Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular
Çağdaş çeviri kuramlarıyla ilgili okumalar. Disiplinlerarasılık, çeviri sosyolojisi, yapısökümü ve çeviri. Çeviri ve yayın dünyası. Çeviri etiği.
1 1 3 3
TR 427 Çeviri Projesi Tasarımı
TR 428 Çeviri Projesi için yapılacak ön çalışmalar. Konu ya da çeviri için kaynak metnin seçilmesi. Taslak hazırlanması ve metin çözümlemesi.
1 1 3 3
UNR -- Sınırsız Seçmeli 3 3 4 4
17
17
30
30
Sekizinci Dönem
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
HSS -- İnsani Bilimler Seçmelisi 3 3 5 5
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
TR -- Bölüm Seçmelisi 3 3 5 5
TR 428 Çeviri Projesi
Kapsamlı bir edebiyat metninin/edebiyat dışı metnin İngilizceden Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye çevirisi veya çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi.
3 3 6 6
UNR -- Sınırsız Seçmeli 3 3 4 4
18
18
30
30
Yedinci Dönem (Sözlü)
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
INT 415 Eşzamanlı Çeviri I
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için ekonomi, pazarlama, uluslararası politik, tıp, hukuk konularında gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. İngilizce'nin ve Türkçe'nin farklı kullanımları. Laboratuvar.
3 3 5 5
INT 417 Ardıl Çeviri
INT 301 dersinin devamı. Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde malzeme kullanılarak geliştirilmesi. Laboratuvar.
3 3 4 4
INT 419 Sözlü Çeviri Projesi Tasarımı
INT 420 Sözlü Çeviri Projesi için yapılacak ön çalışmalar. Sözlü çeviri alanında yapılacak bilimsel araştırma için konu ya da çeviri için kaynak metnin seçilmesi. Taslak hazırlanması ve metin çözümlemesi.
1 1 3 3
TR 401 Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular 1 1 3 3
UNR -- Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
UNR -- Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
17
17
30
30
Sekizinci Dönem (Sözlü)
Kredi AKTS
FR/SPA/GER/JP Yabancı Dil Seçmelisi 3 3 5 5
INT 412 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri Uygulaması
Gerçek konferans ortamlarında profesyonel deneyim kazandırılması. Öğretim elemanının denetiminde kampüs dışındaki konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları.
3 3 5 5
INT 416 Eşzamanlı Çeviri II
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, güncel konularda gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde ve kampüs dışı konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Laboratuvar.
3 3 5 5
INT 418 Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar
Farklı paradigmaların (bilişsel, sosyo-kültürel, fizyolojik ve çeviri kuramıyla ilgili) güçlü ve zayıf yönlerinin irdelenmesi. Sözlü çeviri alıştırmalarının ardından süreç ve ürünün farklı paradigmalara göre eleştirilmesi. Dönem ödevi.
3 3 5 5
INT 420 Sözlü Çeviri Projesi
Kaydedilmiş kapsamlı bir konferans metninin veya sözlü çeviriyle ilgili bir metnin İngilizceden Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye çevirisi veya sözlü çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel bir araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi.
3 3 5 5
UNR -- Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
18
18
30
30