Dersler

DERSLER

INT 501 İleri Eşzamanlı Çeviri I (3+0+2) 4

Eşzamanlı çevirinin temel süreç ve stratejilerine giriş. Aynı dilde tekrar, bellek alıştırmaları gibi farklı teknikler aracılığıyla öğrencilerin eşzamanlı çeviri uygulamasına hazırlanması. Laboratuvar kabinlerinde aktif ve pasif dillerden anadile eşzamanlı çeviri uygulamasına giriş. Temel düzeyde gerçek konferans malzemeleri ve kayıtlardan çeviri yapılması.

 

INT 502 İleri Eşzamanlı Çeviri II (3+0+2) 4

Laboratuvar kabinlerinde çeviri dillerinde ileri düzeyde eşzamanlı çeviri uygulamaları. Çevirmenlerin gerçek konferans ortamında karşılaştıkları durumlarla ilgili laboratuvarda hazırlanacak benzetimler. Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri başarımı arasındaki diyalektik ilişkinin tartışılması.

 

INT 503 İleri Eşzamanlı Çeviri III (3+0+2) 4

Konuk konuşmacıların yaptıkları sunumların çeviri dillerinde laboratuvar kabinlerinde eşzamanlı çevirisi. Çevirmenlerin gerçek konferans ortamında karşılaştıkları durumlarla ilgili konuk konuşmacıların katılımıyla laboratuvarda hazırlanacak benzetimler. Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri başarımı arasındaki diyalektik ilişkinin tartışılması.

 

INT 504 Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları (3+0+0) 3

Avrupa Birliği kurumları, süreçleri ve yordamları üzerinde durularak Avrupa Birliği bütünleşmesine giriş. Avrupa Birliği'nin kuruluş tarihi, Topluluk Hukuku, Avrupa'da ekonomik ve siyasi bütünleşme konularının ele alınması.

 

INT 505 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri I (3+0+2) 4

Gerçek konferans ortamında anadile çeviri yapmak için gerekli olan mesleki becerilerin kazanılması. Çeşitli konulardaki konferanslara katılım ve çeviri alıştırmaları. Gerçek konferans ortamında gözlemlenen çeviri performansının çözümlenmesi ve eleştirisi.

 

INT 506 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri II (3+0+2) 4

Gerçek konferans ortamında mesleki becerilerin ilerletilmesi. Özellikle aktif dile ve aktif dilden anadile çeviri becerilerinin geliştirilmesi. Farklı konulardaki belirgin konferans ve seminerlere katılım. Gerçek konferans ortamında gözlemlenen çeviri başarımının çözümlenmesi ve eleştirisi.

 

INT 507 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri III (3+0+2) 4

Konferans ortamında sözlü çeviri becerilerinin pekiştirilmesi. Gerçek çeviri görevlerinde, özellikle anadil ve aktif dil arasında ve pasif dilden anadile hızlı geçiş çalışmaları. Yazılı metne dayalı sözlü çeviri becerisinin uygulanması. Çevirmenlerin varlıklarının ve başarımlarının gerçek konferans etkileşimine etkilerinin tartışılması.

 

INT 508 Sözlü Çeviri Kuramı (3+0+0) 3

Sözlü çeviri araştırma ve kuramına giriş. Konuyla ilgili literatürün tanıtılması. Sözlü çeviri süreç ve ürünlerinin çözümlenmesi ve anlaşılmasında bilişsel, psikodilbilimsel, nörolojik ve toplumbilimsel yaklaşımların karşılaştırılması. Çevirmenlerin kendi başarımlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak kavram ve araçları geliştirmeleri.

 

INT 509 İleri Ardıl Çeviri I (3+0+2) 4

Ardıl çeviriye giriş. Diğer dillerden anadilde not tutmadan ardıl çeviri eğitimi. Özetleme, anlama, not tutma ve bellek geliştirme becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleri aracılığıyla farklı uzmanlık alanlarında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi.

 

INT 510 Medya Çevirisi (2+0+2) 3

Elektronik medya çevirisine giriş. Farklı medya türleri aracılığıyla yayılan sözlü ve görsel iletilerin çözümlenmesi. Dublaj, ses bindirme, anlatım ve yorum gibi farklı dil aktarımı yöntemlerinin tanıtımı. Gazeteci, muhabir, editör, yayıncı, sunucu ve dilsel çevirmen rollerinin bir araya geldiği durumların ele alınması. Medya çevirisi başarımlarının kaydedilerek incelenmesi.

 

INT 511 İleri Ardıl Çeviri II (3+0+2) 4

Çeviri dillerinde ileri düzeyde ardıl çeviri uygulamaları. Tutulan notlara dayalı olarak konuşmaların içeriklerinin çözümlenmesi ve çevirisi.

 

INT 513 Diyalog Çevirisi (2+0+2) 3

Sosyal hizmetler, hukuk, tıp ve iş dünyası gibi alanlarda diyalogların sözlü çevirisi. Bu alanların çeviri süreci ve ürünü üzerindeki etkilerinin ele alınması. Kültürlerarası iletişim becerisi gibi diyalog çevirisinde önem taşıyan konularda bilgilendirilme.

 

INT 515 Sözlü Çeviri Uygulamasına Giriş (2+0+2) 3

Çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve toplumsal yönleri. İletişim becerileri, ses kullanımı, konuşma sanatı, konferans akışı, sözlü çevirinin etiği, çalışma koşulları ve uygulamaları konularında bilgilendirme. Dünyada ve Türkiye'de sözlü çevirinin tarihi.

 

INT 517 Sözlü Çevri Araştırma Projesi I (3+0+0) 3

Sözlü çeviri ile ilgili bir araştırma projesinin ön araştırma ve literatür taraması.

 

INT 518 Sözlü Çeviri Araştırma Projesi II (3+0+0) 3

Sözlü çeviri ile ilgili ileri düzeyde bir araştırma projesi geliştirilmesi.

 

*Gerekli görülürse kabul edilen adaylar 1 veya 2 dönem bilimsel hazırlık dersleri alabilirler.