Dersler

Ders İçerikleri

 

 TR 106 Çeviribilimde Akademik Makale Yazımı (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Çeviribilim alanında kısa akademik makale yazımının ana aşamaları. Çeviribilimde araştırma alanları. Makale için konu belirleme ve belirlenen konuya uygun bir yaklaşım geliştirme. Kütüphane araştırması, internette araştırma ve alan araştırması. Kaynakların değerlendirilmesi, kullanılması ve belgelenmesi. Makalenin yapısının oluşturulması. Akademik İngilizcenin kuralları ve sorunları. Makale formatının düzenlenmesi.

 

TR 108 Çevirmenler için Türkçe (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Geleceğin çevirmenlerinin gereksinimleri doğrultusunda Türkçe'nin düzgün ve ustaca kullanımı. Kompozisyon alıştırmaları ve dil içi çeviri yapılarak Türkçe metinlerin yeniden yazımı. Türkçe'de yaygın dil yanlışlarının düzeltilmesi. İngilizce gazete makalelerinin Türkçe özetlenmesi. Türkçe'de yeni türetilen kültürel ve bilimsel terim ve kavramların tanıtımı. Sunumlar ve dönem ödevi.

 

TR 109 Çeviri ve Çeviribilime Giriş I (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Başlangıç düzeyinde çeviri kuram ve uygulamaları. Metin türleri ve bu türlerle ilgili çeviri teknikleri. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.

 

TR 110 Çeviri ve Çeviribilime Giriş II (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Çeviri kuramı ve uygulamaları. Eşdeğerlik sorunsalı ve çeviri stratejileri. Çeviri tarihine giriş. Yoğun çeviri uygulamaları, sunumlar ve yazılı ödevler.

Önkoşul: TR 109

 

TR 111 Çevirmenler İçin Sözlü Anlatım ve Kompozisyon (4 + 0 + 0) 4 AKTS: 6

Farklı söylem ve metin türlerinde kullanılan sözlü anlatım araç ve biçemleriyle tanışma. Yazılı çeviri, sözlü çeviri ve akademik çalışmalarda kullanılan dil becerilerinin uygulamalar ve ödev ile geliştirilmesi. Yazılı ve sözlü iletişimde İngilizcenin doğru kullanımı. Yazı sürecinde dilbilgisi, sözcük seçimi ve biçem ile ilgili sorunların tartışılması. Telaffuz ve ses kullanımının yanı sıra, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, dinleyici analizi, beden dilinin önemi gibi sözlü anlatıma ilişkin diğer konular.

 

TR 201 Etimoloji I (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

İngiliz dilinin Rönesans'a kadar kısa bir tarihçesi. Kelimelerin kökeni ve tarihsel gelişimi. Önek ve sonekler (Eski İngilizce, Eski Yunanca ve Latince), Eski Yunanca ve Latince kökler.

 

TR 202 Etimoloji II (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Latince kökler ve İngilizce sonekler üzerine alıştırmalara devam. Kökenleri klasik mitolojiye dayanan kelimeler, kelime öbekleri ve yazınsal terimler. Uluslararası terimler ve kalıplaşmış ifadeler. İngilizce'de yer alan Türkçe kelimeler. İngilizce ve Türkçe yer isimlerinin kökenleri.

Önkoşul: TR 201

 

 INT 202 Sözlü Çeviriye Giriş (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 3

Sözlü çevirinin başlıca türlerine ve uygulama alanlarına giriş. Sözlü çeviride temel beceri ve tekniklerin kazanılmasında ilk adımlar. Türkçe-İngilizce dilleri arasında yazılı metinlerin sözlü çevirisi. İkili görüşme çevirisi. Gerçek konferans metinleri ile yapılacak çalışmalar. Sözlü çeviri için gerekli araştırma araçları ile tanışma. Farklı alanlara ilişkin terminoloji çalışmaları. Laboratuvar.

 

TR 203 Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 3

Çevirmenler ve dil uzmanları için bilişim teknolojilerine giriş. Başlıca dil teknolojilerinin ve bunların tarihi gelişimlerinin incelenmesi. Yaygın olarak kullanılan yazılım uygulamalarının, özellikle  kelime işlemcileri ve çeviri yazılımlarının kullanılması. Mevcut teknolojilerin yarar, kullanım ve yetersizliklerinin tartışılması. Etik sorunlar. Bu alandaki araştırmaların değerlendirilmesi.

 

TR 206 Basın Dili (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Başlıklar ve siyaset-ekonomi gazeteciliği üzerinde yoğunlaşan İngilizce ve Türkçe basın dili. Basının temel yapısı üzerine araştırmalar. Haber içeriği çözümlemesi. Basın dili konusunda İngilizce ve Türkçe alıştırmalarla öğrencinin bilinçlendirilmesi.

 

TR 208 Yerelleştirme (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Yerelleştirmeye giriş; geçmişten günümüze gelişmler. Çeviri belleklerine genel giriş ve uygulamalı çalışma. Terminoloji araçlarını tanıma, web sayfası yerelleştirme, proje yönetimi. Proje çalışması.

Önkoşul: TR 203

 

TR 215 Teknik Çeviri (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Bilim, teknoloji, hukuk ve tıp alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Temel terminoloji çalışması. Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Alıştırmalar ve yazılı  ödevler.

 

INT 301 Ardıl Çeviriye Giriş (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 6

Ardıl çeviriye giriş. Kuramsal yaklaşımlar. Tutulan notları genişleterek çevirmenin konuşmayı sözlü olarak aktarması. İngilizce ve Türkçe anlama, not alma, bellek güçlendirme becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleriyle farklı alanlarda sözcük dağarcığının oluşturulması. Laboratuvar.

Önkoşul: INT 202

 

TR 301 Çeviri Kuramları (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 6

Çeviri kuramları ve çeviribilimde çağdaş yaklaşımlar. Kültür paradigmasına özgü yaklaşımlar.Çeviride bağlam, durum ve güç ilişkileri.

 

TR 313 Kültürlerarası İletişim Araştırmalarına Giriş (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Kültürlerarası İletişim kuramlarına giriş. Sözlü ve yazılı çeviride kültürel bağlama özgü sorunlar. Kültürel ve etnik kimlikler üzerine yapısalcılık sonrası tartışmaları içeren yeni paradigmaların tartışılması. Azınlık/çoğunluk kültürleri, kültür içi güç ilişkileri, kültür şoku, sözsüz iletişim ve diğer kültüre bağlı iletişim stratejileri üzerine okumalar. Dönem ödevi.

 

TR 314 Edebiyat Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Çevrilecek metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımlarla metin çözümlemeleri, bunu izleyen çeviri alıştırmaları ve eleştirileri. Farklı yazınsal türler, söz sanatları ve biçemsel ögelerle ilgili uygulamalar. Alıştırma, sunum ve yazılı ödevler.

 

TR 315 Tıp Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Tıp konulu metinlerin anlaşılmasını ve çevirisini kolaylaştırmaya yönelik insan vücudunun yapısı, tıbbi sorunlar ve prosedürlerle ilgili bilgiler. Temel anatomi bilgisi. Latince, Türkçe ve İngilizce tıp terminolojisi. Farklı okur gruplarına yönelik çeviri stratejilerinin geliştirilmesi (örn. bilimsel makale, ders kitabı, ilaç prospektüs çevirisi). Çeviri uygulamaları. Okuma ve ödevler.

Önkoşul: TR 215

 

TR 316 Çeviri Eleştirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Yayımlanmış çevirilerin eleştirel incelemesi; hata tespiti ve kuralcılık yerine kuramsal okumalara dayanan bilincin geliştirilmesi..

 

TR 317 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Ekonomi, işletme, bankacılık, ticaret, sigorta ve iş hukuku konuları üzerinde durularak iş dünyası dilinin (İngilizce ve Türkçe) çevirisi. İş dünyası belgelerinde (sözleşme, vekaletname, vs.) biçim, biçem ve anlatım. Türkçe ve İngilizce gazete makalelerinin çevirisi. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.

 

INT 318 Eşzamanlı Çeviriye Giriş (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Eşzamanlı çeviri süreçleri ve stratejilerine kuramsal/uygulamalı giriş. Mesleğin kısa tarihçesi. Kabinde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla çalışmalar. Laboratuvar.

Önkoşul: INT 301

 

TR 318 Seminer (1+2+0) 1  AKTS: 3

Çevirinin uygulama ve araştırma alanlarına giriş.

 

TR 319 Çeviri Tarihi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Çeviri tarihi ve çeviri tarihyazımına giriş. Dünyada ve Türkiye’de çeviri tarihinin ana hatları. Çeviri tarihi ve çağdaş çeviri kuramlarının gelişimi arasındaki bağlar. Çeviri tarihinde araştırma yöntemleri. Dönem ödevi.

 

INT 320 Toplum Çevirmenliği (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Sosyal hizmetler, hukuk, sağlık ve eğitim alanlarında sözlü çeviri becerisinin geliştirilmesi. Bu ortamlarda çevirmenin karşılaşabileceği çeşitli talepler konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi. Laboratuvar.

Önkoşul: INT 202

 

TR 320 AB Kurum ve Politikaları: Temel Metinlerin Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

AB kurum ve politikalarına giriş AB'nin temel yasal metinlerinin çevirisi. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin metinlerin cevirisi.

 

TR 322 Göstergebilim (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Göstergebilime giriş. Alanın önde gelen bilimcilerinin yapıtları ve 20. yüzyılda gelişen düşünce akımlarının gözden geçirilerek tanıtılması. Dönem ödevi.

 

TR 401 Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular (1+2+0) 1 AKTS: 3

Çağdaş çeviri kuramlarıyla ilgili okumalar. Disiplinlerarasılık, çeviri sosyolojisi, yapısökümü ve çeviri. Çeviri ve yayın dünyası. Çeviri etiği.

 

TR 403 Uluslararası Örgütlerin Siyasal Söylemi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

BM, AB, AK gibi uluslararası örgütlerin rolü ve etkisiyle oluşan siyasal söylemin, öğrencilerin yazılı ve sözlü çeviride daha başarılı olması amacıyla irdelenip gözden geçirilmesi. Uluslararası siyaset ve Türk dış politikasının belli başlı konuları üzerine tartışmalar.

Önkoşul: POLS 101

 

TR 404 Siyaset Bilimi ve Uluslararası Hukuk Metinleri Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Siyaset bilimi ve uluslararası hukuk konularında laboratuvarda yoğun çeviri uygulamaları. Belirli stratejilerin geliştirilmesi. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.

 

TR 405 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Sosyal bilimler metinlerinin çevirisine giriş. Psikoloji ve felsefe metinleri çevirisi. Terminoloji çalışması. Alıştırmalar ve yazılı ödevler.  

 

TR 406 İnsan Bilimleri Konulu Metinlerin Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

İnsan bilimleri alanında çeviri becerilerinin geliştirilmesi. Tarih, mitoloji ve sanat gibi alanlarla ilgili metinlerin çevirisi. Terminoloji çalışması. Alıştırmalar ve yazılı ödevler.

 

TR 407 Hikaye ve Roman Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Hikâye ve roman türleri hakkında bilgilendirme. Tanınmış Türk ve Anglo-Sakson hikâyeci ve romancıların eserlerinden seçilmiş bölümlerin çevirisi (iki yönlü çeviri). Türkçeye çevrilmiş bir hikâye üzerinde çeviri eleştirisi ve tartışma.

 

TR 408 Edebiyat Araştırmaları ve Makale Yazımı (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Edebiyatla ilgili konularda kapsamlı bir araştırma yazısı hazırlama süreci. Çeşitli yaklaşım ve yöntemlerin irdelenmesi. İkincil kaynaklardan elde edilen fikir ve malzemenin bir araya getirilerek yorumlanması. Çeviri edebiyat üzerinde çalışırken karşılaşılabilecek sorunların tartışılması. Edebiyat araştırmalarında  sav oluşturulması makale düzeni ve dil kullanımı.

 

TR 409 Türkçe-İngilizce Edebiyat Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Çağdaş Türk edebiyatından önemli türlerin İngilizce'ye çevirisinde, özellikle iki kültüre özgü sorunlara yönelik yoğun laboratuvar uygulamaları. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler. Dönem ödevi.

 

TR 410 Şiir Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Şiire ve şiirsel araçlara giriş. Şiir çevirisinin sorun ve yöntemleri üzerine kuramsal tartışmalar. İngilizce’den Türkçe’ye şiir çevirisi örnekleri. Öğrencilerin çevirilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Erek metin oluşturma teknikleri üzerine tartışma. Ödev, sunum ve tartışmalar. Dönem ödevi.

 

INT 412 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri Uygulaması (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4

Gerçek konferans ortamlarında profesyonel deneyim kazandırılması. Öğretim elemanının denetiminde kampüs dışındaki konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları.

 

INT 415 Eşzamanlı Çeviri I (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için ekonomi, pazarlama, uluslararası politik, tıp, hukuk konularında gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. İngilizce'nin ve Türkçe'nin farklı kullanımları. Laboratuvar.

 

 

INT 416 Eşzamanlı Çeviri II (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, güncel konularda gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde ve kampüs dışı konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Laboratuvar.

Önkoşul: INT 415

 

INT 417 Ardıl Çeviri (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

INT 301 dersinin devamı. Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde malzeme kullanılarak geliştirilmesi. Laboratuvar.

Önkoşul: INT 301

 

 

INT 418 Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Farklı paradigmaların (bilişsel, sosyo-kültürel, fizyolojik ve çeviri kuramıyla ilgili) güçlü ve zayıf yönlerinin irdelenmesi. Sözlü çeviri alıştırmalarının ardından süreç ve ürünün farklı paradigmalara göre eleştirilmesi. Dönem ödevi.

 

INT 419 Sözlü Çeviri Projesi Tasarımı (1+ 2 + 0) 1 AKTS: 3

INT 420 Sözlü Çeviri Projesi için yapılacak ön çalışmalar. Sözlü çeviri alanında yapılacak bilimsel araştırma için konu ya da çeviri için kaynak metnin seçilmesi. Taslak hazırlanması ve metin çözümlemesi.

 

INT 420  Sözlü Çeviri Projesi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Kaydedilmiş kapsamlı bir konferans metninin veya sözlü çeviriyle ilgili bir metnin İngilizce'den Türkçe'ye ve/veya Türkçe'den İngilizce'ye çevirisi veya sözlü çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel bir araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi.

Önkoşul: INT 419

 

TR 421 Japon Kültürü ve Çeviri (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Japon kültürü, tarihi ve edebiyatına giriş. Japon modernizmine daha geniş bir bakış elde etmek için gelenek,ve Batılılaşma bağlamında Japon kültürünün gelişiminin tartışılması.Japon kültürünün çeşitli yönlerine ışık tutmak için sunum, film, Japoncadan İngilizce ve Türkçe’ye çeviri konusunda çeşitli makaleler ve diğer edebi okumalar. Sunum ve tartışmalar.

 

TR 422 Çeviri Japon Edebiyatı (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

İngilizce ve Türkçe çeviri örnekleriyle Japon Edebiyatının farklı tür ve anlatılarına giriş. Karşılaştırmalı çeviri teknikleri ve kültürel unsurların erek metne aktarımı konusunda okumalar. 

 

TR 423 Kültürlerarası İletişim Çalışmaları I (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Kültürlerarası iletişim araştırmalarına uygulamalı yaklaşımlar. Kültürlerarası bağlamlarda özcü paradigma ve söylemlerin eleştirisi. Kimlik politikalarına ve kimlik anlatılarına giriş. Anlatısal dönemeç kavramının vurgulanması.

 

TR 424 Kültürlerarası İletişim Çalışmaları II (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Kültürlerarası iletişim ve sömürgecilik sonrası araştırmalar arasındaki bağın vurgulanması. Çokkültürlülük, başkalık ve güç ilişkilerini ele alan sömürgecilik sonrası kuramların incelenmesi. Kimlik oluşumunun kültürlerarası bir alanı olarak kültür çevirisi.

 

TR 425 Televizyon ve Sinema Çevirisi I (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

İşitsel-görsel çeviriye giriş: kuram, uygulama ve araştırma. Özellikle, yabancı dilde hazırlanmış film ve televizyon programlarında Türkiye’de yapılan altyazı ve dublaj çalışmalarında geçerli prosedür ve kısıtlamalar. Değişik kitlelere yönelik, farklı program ve film türlerinin altyazı ve dublaj çalışmaları üzerinde alıştırmalar.

 

TR 426 Televizyon ve Sinema Çevirisi II (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Altyazı ve dublaj çevirisinde süreci zorlaştıran yakın çekimler, lehçe, şarkı, kültürel unsurlar ve bunlar üzerinde uygulamalı alıştırmalar. Televizyon ve sinema çeviri bağlamının irdelenmesi, yabancı filmlerin pazarlanması ve pazarlama odaklı film başlığı seçimi. Teknolojide gelişmeler ve televizyon ve sinema çevirisinin geleceği.

 

TR 427 Çeviri Projesi Tasarımı (1+2+0) 1 AKTS: 3

TR 428 Çeviri Projesi için yapılacak ön çalışmalar. Konu ya da çeviri için kaynak metnin seçilmesi. Taslak hazırlanması ve metin çözümlemesi.

 

TR 428 Çeviri Projesi (3+ 0 +0) 3 AKTS: 6

Kapsamlı bir edebiyat metninin/edebiyat dışı metnin İngilizce'den Türkçe'ye ve/veya Türkçe'den İngilizce'ye çevirisi veya çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi.

Önkoşul: TR 427

 

INT 480-499 Konferans Çevirmenliğinde Özel Konular (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Diğer sözlü çeviri derslerinde ele alınmayan konuların incelenmesi. Laboratuvar.

 

TR 480-499 & TR 48A-TR 48Z Çeviride Özel Konular (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5

Lisans düzeyindeki diğer yazılı çeviri derslerinde ele alınmayan konular incelenir. Araştırmalar, sunumlar ve laboratuvar.